Chesterwoods Labradors

Bradley
Jimmy
Thony
ÖJCH Chesterwood's Brave Lamorak - "Stanley"
mehr...
Chesterwood’s Amazing Snow Grouse - "Jimmy" † 
mehr...
Chesterwood’s Anthony Grouse - "Thony"  
mehr...
Goody-Goody’s Mr. Hit - "Bradley" † 
mehr...